Styrelseprotokoll för 8 januari 2019

Närvarande: Stig, Björn, Mariana, Tomas, Hasse, Bo, Evald, Carita, Bengt L, Fredrik, Kenneth, Stefan

§61. Mötet öppnas av ordförande
Ordförande Stig Andreasson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§62. Val av sekreterare:
Mariana Andreasson valdes till sekreterare.
§63. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens
protokoll:
Björn Gustafson
§ 64. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkännes
§ 65. Genomgång av förra mötet.
Tomas T går i genom föregående möte.
§ 66. Ekonomisk redovisning från Evald och Carita
Evald o Carita redovisar ekonomin samt har gjort ett
förslag på 2019 se bilaga.
§ 67. Vakanta poster 2019: Ordförande och sekreterare
Mötet pratar runt de vakanta posterna.
§ 68. Tidningen: Kikki
Kikki är ej närvarande på telefonmötet.
Beslut: Mariana tar kontakt med Kikki om utseendet för styrelse i tidningen.
Ordförande tar upp om ett ev. samarbete ihop med
lövträdföreningen och Ekfrämjandet, detta kommer Thomas och Björn titta på.
§ 69. Hur gör vi med skanning av tidningen
Beslut: Mariana ska fråga Kikki om hon kan vara behjälplig med
inskanning av tidningarna.
§ 70. Hemsidan
Tomas T informerar om vad ”hemsiderådet” har kommit
fram till bla. att de ska försöka skanna in alla tidningar och hålla hemsidan uppdaterad lite mer.
§ 71. Årsmötet
Evald, Carita och Tomas har tagit fram ett förslag till årsmötet den 29-30 Mars, Tomas läser upp förslaget på upplägget för fredag och lördagen.
Beslut: Årsmöte29-30/3, Styrelsen beslutar att gå på de förslag som Evald, Carita och Tomas har framfört.
§ 72 . Mässor 2019: Elmia & Logosol
Logosol mässan: Fredrik M kommer ta fram mer information om Logosol mässan, han kommer med mer information till nästa möte.
Elmia: Tomas har ej fått tag på Erik H om att vi önskar
vara med i samma monter som honom på Elmia.
Hasse kommer ta kontakt med Byggnadsvårds
konventet i Mariestad om vi har möjligheten att vara
med där och vad kostnaden kommer bli.
§ 73. GDPR
Beslut: Fredrik tar fram en informations text om GDPR som vi kommer att ha med i tidningen och på hemsidan.
§74. Register över medlemmar respektive register över köp och försäljning
Beslut: Styrelsen beslutar att slår samman §74 och §75
§75. Framtida medlemsavgifter /serviceavgifter
Tomas har varit i kontakt med Skatteverket om medlemsavgifter /serviceavgifter.
Beslut: Tomas kommer göra en utredning om själva medlemsavgifter /serviceavgifter.
§ 76. Nästa möte
Telefonmöte Tis 19/2 kl 20,00
§ 77. Övriga frågor
Marknadsföring på 1tums klädselbrädor
Beslut: Ordförande skriver en artikel om detta.
§ 78. Mötet avslutas

    __________________________________
    Ort och Datum

    __________________________________
    Mötets sekreterare: Mariana Andreasson

_____________________ ______________________
Ort och Datum: Ort och Datum:

______________________ ______________________
Justerare: Stig Andreasson Justerare: Björn Gustafson