Årsstämmoprotokoll för 2018

https://smasagarna.se/ssrf-logga.gif

Föredragningslista

Vid Sveriges Småsågares Riksförbunds årsstämma 2018

 1. Stämman öppnas

Allan Eriksson hälsar alla välkomna samt lite information om Varnhem samt förklarar stämman öppnat.

 • Val av ordförande vid stämman

Förslag: Leif Walterum. Valdes gjorde Leif Walterum.

Leif pressenterar sig och vad han jobbar med.

 • Val av sekreterare vid stämman

Förslag: Mariana Andreasson  Valdes gjorde Mariana Andreasson

 • Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Förslag: Bo Linden och Bengt Larsson. Valdes Bo Linden och Bengt Larsson.

 • Godkännande av föredragningslistan

Frågan tas upp om antal styrelsemedlemmar.

Godkännes.

 • Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Småsågarnas riksförbunds tidning nr 1 2018.

Utkommen: 15 Januari 2018.

 • Fastställande av röstlängd

Tas upp om det kommer ett behov. En deltagarlista upprättades.

 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelsen läses upp av Allan Eriksson.

Verksamhetsberättelsen godkännes med mindre justering.

Verksamhetsberättelsen se bilaga.

 • Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse läses upp av Leif Walterum .

Balans och Resultats rapport uppläses av Evald Hammarström.

Balans och Resultats rapport: Se bilaga.

 1. Fråga om fastställande av balansräkning

Balans och Resultats rapport godkännes.

 1. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Godkännes.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret

Ansvarsfrihet till styrelsen godkännes.

 1. Fastställande av årsavgift för 2019

Förslag 600kr. Fastställt till 600kr.

 1. Fastställande av arvoden

Förslag: Ordförande 3000kr och Kassör 12000kr.

                Ordförande 6000kr och Kassör 15000kr Sekreteraren 3000kr

Fastställt: Ordförande 6000kr och Kassör 15000kr sekreteraren 3000kr

                Resor ersätts med 18,50kr/milen eller resekvitto.

 1. Val av förbundsordförande

Förslag: Stig Andreasson  Fastställt: Stig Andreasson

 1. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag: 8 ledamöter + ordförande.

Fastställt: 8 ledamöter + ordförande

Förslag:

Har 1år kvar, Mariana Andreasson, Bo Linden, Hans Adamsson

Fyllnadsval: Kenneth Pettersson

Nyval 2år: Thomas Törnqvist, Björn Gustavsson, Fredrik Malmberg,

Omval 2 år: Evald Hammarström.

Godkännes:

Har 1år kvar, Mariana Andreasson, Bo Linden, Hans Adamsson

Fyllnadsval: Kenneth Pettersson

Nyval 2år: Thomas Törnqvist, Björn Gustavsson, Fredrik Malmberg,

Omval 2 år: Evald Hammarström.

Suppleanter Förslag 1år:

 Bengt Larsson, Stefan Kruse

Godkännes:

1:a suppleant Bengt Larsson, 2:a suppleant  Stefan Kruse

 1. Val av revisorer och suppleanter

Förslag:

Rolf Lernskog och Stefan Persson

Suppleant

Anders Holmgren

Godkännes:

Rolf Lernskog och Stefan Persson

Suppleant

Anders Holmgren

 1. Val av valberedning och suppleanter

Förslag:

Ordinarie: Lars Alexanderson, Rolf Georgsson och Allan Eriksson

Ersättare: Peter Andersson

Godkännes:

Ordinarie: Lars Alexanderson,  Rolf Georgsson och Allan Eriksson

Ersättare: Peter Andersson

 1. Behandling av inkomna motioner

Finns inga motioner inkomna.

 • Ärenden som styrelsen framskjutit till årsstämman

Förslag:

Stadgeändring §20 Se bifogande fil.

Godkännande:

Stadgeändring §20 var enhälligt, skall fastställas vid nästa årsmöte.        Se bifogande fil.

 • Övriga ärenden som stämman beslutar att behandla

Inga ytterliga ärenden tas upp.

 • Stämman avslutas

Nya ordförande Stig Andreasson avtackar 2017 års ordförande Allan Eriksson samt avslutar mötet.

Datum och Ort

——————————-

Sekreterare                                                     Ordförande

——————————-                              ———————————–

Mariana Andreasson                                    Leif Walterum

Justerare                                                          Justerare

——————————                               ———————————–

Bo Linden                                                        Bengt Larsson