Skip to content

Stadgar för Sveriges Småsågares Riksförbund

Ursprungligt antagna den 6 november 2000. Senast ändrade den 6 november 2000.

§1 Namn
Föreningens namn skall vara Sveriges Småsågares Riksförbund (SSRF)

§2 Verksamhetsform
Föreningen skall vara en partipolitiskt obunden intresseförening.

§3 Geografiskt verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde, och dess säte, skall vara Sverige

§4 Övergripande mål
Småsågarnas Riksförbund skall:

verka för att främja utvecklingen och förbättra företagarklimatet för små sågverk och träproducenter. Detta ska ske genom att gemensamt föra medlemmarnas talan.
verka för ökat träanvändande och bevarande av gamla kunskaper om trä och träanvändning.
verka för utvecklande av nya träprodukter och småskaliga tillverkningsmetoder.
arbeta för ökad kunskapsspridning och hög kompetensnivå bland anslutna medlemmar och omvärld.
verka för samarbete i affärer. Föreningen skall dock själv inte aktivt delta i affärerna.
aktivt tillskapa projekt som finansieras externt och internt.

§5 Medlemskap, avgift
Länsföreningar beslutar om kollektivt medlemskap i riksförbund. Företagare som ej är medlem i länsförening kan ansöka om medlemskap direkt till riksförbundet.

Medlem i länsförening som ej önskar medlemskap i riksförbundet ska ha möjlighet till detta genom länsföreningens försorg.

Medlemskap erhålles genom inbetalning av avgift till föreningens konto. Årsavgiften bestäms årligen av förbundsstämman.

Medlem kan vara fysisk eller juridisk person.

Föreningen äger rätt att utse hedersmedlemmar.

§6 Medlemskaps upphörande
Medlemskap upphör om avgift inte erläggs före av stämman utsatt datum.

Uteslutning av medlem:
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens intressen kan uteslutas genom styrelsebeslut. Inbetald avgift återbetalas ej.

§7 Rösträtt
Vid förbundsstämma äger varje närvarande medlem en röst. Röstning genom ombud tillåtes, dock max för en tredjedel av det sammanlagda röstetalet på stämman.

§8 Styrelsens sammansättning och mandattid
Vid förbundsstämma väljs ordförande, samt därutöver en styrelse bestående av 4-8 personer, samt 2-4 suppleanter. Vid valet skall eftersträvas en god geografisk spridning inom landet. Mandatperioden för ordförande skall vara ett år, samt för övriga ledamöter högst 2 år.

Styrelsen bör sammanträda minst 3 gånger årligen. Styrelsemöte kan ske som fysiskt möte eller telefonkonferens. Kallelse skall ske minst 10 dagar före utsatt datum.

§9 Beslutsfattande inom styrelsen
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Skulle minst 1/3 av ledamöterna anse att en fråga kräver styrelsemöte ska ett sådant snarast hållas.

Styrelsen äger besluta om minst 2/3 av ledamöterna deltager. Alla beslut kan fattas med enkel majoritet. Styrelsemöte ska protokollföras och delges samtliga styrelseledamöter.

§10 Styrelsearvoden och kostnadsersättningar
Förbundsstämman beslutar om storleken på arvoden och kostnadsersättningar för styrelseledamöter och övriga medlemmar. Vid fastställande av arvoden måste hänsyn tas till ansvar, tidsåtgång och störningar i ordinarie arbete.

§11 Firmatecknande
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig. Dessutom kan styrelsen besluta om ytterligare ett begränsat antal personers rätt att teckna firman. Styrelsens beslut kan återkallas av förbundsstämma eller extra stämma. För utesluten medlem förverkas omedelbart rätten att teckna firma.

§12 Revisorer
Vid förbundsstämman väljs 2 revisorer och en suppleant

§13 Valberedning
Vid förbundsstämman väljs en valberedning bestående av 3-7 personer, varav en utses till sammankallande. Därutöver kan 1-3 suppleanter väljas. Vid valet skall en god geografisk spridning eftersträvas.

§14 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.

§15 Förbundsstämma
Ordinarie förbundsstämma hålles under perioden 1 mars – 30 april. Kallelse ska utgå minst 4 veckor i förväg till samtliga medlemmar. Följande ärenden skall föredras:

val av ordförande för mötet

val av sekreterare för mötet

val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

fastställande av röstlängd (medlemsantal)

föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, samt balans- och resultaträkning

revisorernas berättelse

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna verksamhetsåret

fastställande av balansräkning

fastställande av årsavgift

fastställande av arvoden

val av ordförande

val av styrelseledamöter och suppleanter

val av revisorer och suppleant

val av valberedning och suppleanter

behandling av inkomna motioner

ärenden som styrelsen framskjutit till årsmötet

övriga ärenden

§16 Extra stämma
Extra stämma kan hållas om omständigheterna så kräver. Giltiga skäl kan vara ärenden som styrelsen bedömer att stämma måste besluta om, men som är så brådskande att de inte kan vänta till ordinarie förbundsstämma. I sådana fall beslutar styrelsen om extra stämma skall hållas.

Vid extra stämma får inte beslut fattas i frågor som inte angivits i kallelse.

Extra stämma kan också hållas om fråga om misstroende har väckts. I detta fall krävs att minst 10 % av medlemmarna stödjer frågan om misstroende. Även styrelsen kan kalla till extra stämma med anledning av misstroendefråga.

§17 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras att beslut därom fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie förbundsstämma. Det senare mötet får hållas tidigast en månad efter det första.

§18 Upplösande av föreningen
För upplösande av föreningen gäller samma regler som för stadgeändring (§17)

 

Östersund 6 november 2000