Skip to content

Stadgar

Stadgar för Sveriges Småsågares Riksförbund Ursprungligt antagna den 6 november 2000. Senast ändrade den 6 november 2000.

 1. Namn: Föreningens namn skall vara Sveriges Småsågares Riksförbund (SSRF)
 2. Verksamhetsform: Föreningen skall vara en partipolitiskt obunden intresseförening.
 3. Geografiskt verksamhetsområde: Föreningens verksamhetsområde, och dess säte, skall vara Sverige
 4. Övergripande mål: Småsågarnas Riksförbund skall:
  • verka för att främja utvecklingen och förbättra företagarklimatet för små sågverk och träproducenter. Detta ska ske genom att gemensamt föra medlemmarnas talan.
  • verka för ökat träanvändande och bevarande av gamla kunskaper om trä och träanvändning.
  • verka för utvecklande av nya träprodukter och småskaliga tillverkningsmetoder.
  • arbeta för ökad kunskapsspridning och hög kompetensnivå bland anslutna medlemmar och omvärld.
  • verka för samarbete i affärer. Föreningen skall dock själv inte aktivt delta i affärerna.
   aktivt tillskapa projekt som finansieras externt och internt.
 5. Medlemskap, avgift
  • Länsföreningar beslutar om kollektivt medlemskap i riksförbund. Företagare som ej är medlem i länsförening kan ansöka om medlemskap direkt till riksförbundet.
  • Medlem i länsförening som ej önskar medlemskap i riksförbundet ska ha möjlighet till detta genom länsföreningens försorg.
  • Medlemskap erhålles genom inbetalning av avgift till föreningens konto. Årsavgiften bestäms årligen av förbundsstämman.
  • Medlem kan vara fysisk eller juridisk person.
  • Föreningen äger rätt att utse hedersmedlemmar.
 6. Medlemskaps upphörande: 

  • Medlemskap upphör om avgift inte erläggs före av stämman utsatt datum.

   Uteslutning av medlem:
   Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens intressen kan uteslutas genom styrelsebeslut. Inbetald avgift återbetalas ej.

 7. Rösträtt: Vid förbundsstämma äger varje närvarande medlem en röst. Röstning genom ombud tillåtes, dock max för en tredjedel av det sammanlagda röstetalet på stämman.
 8. Styrelsens sammansättning och mandattid

  • Vid förbundsstämma väljs ordförande, samt därutöver en styrelse bestående av 4-8 personer, samt 2-4 suppleanter. Vid valet skall eftersträvas en god geografisk spridning inom landet. Mandatperioden för ordförande skall vara ett år, samt för övriga ledamöter högst 2 år.

  • Styrelsen bör sammanträda minst 3 gånger årligen. Styrelsemöte kan ske som fysiskt möte eller telefonkonferens. Kallelse skall ske minst 10 dagar före utsatt datum.

 9. Beslutsfattande inom styrelsen
  • Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Skulle minst 1/3 av ledamöterna anse att en fråga kräver styrelsemöte ska ett sådant snarast hållas.
  • Styrelsen äger besluta om minst 2/3 av ledamöterna deltager. Alla beslut kan fattas med enkel majoritet. Styrelsemöte ska protokollföras och delges samtliga styrelseledamöter.
 10. Styrelsearvoden och kostnadsersättningar
  Förbundsstämman beslutar om storleken på arvoden och kostnadsersättningar för styrelseledamöter och övriga medlemmar. Vid fastställande av arvoden måste hänsyn tas till ansvar, tidsåtgång och störningar i ordinarie arbete.
 1. Firmatecknande
  Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig. Dessutom kan styrelsen besluta om ytterligare ett begränsat antal personers rätt att teckna firman. Styrelsens beslut kan återkallas av förbundsstämma eller extra stämma. För utesluten medlem förverkas omedelbart rätten att teckna firma.
 2. Revisorer
  Vid förbundsstämman väljs 2 revisorer och en suppleant
 3. Valberedning
  Vid förbundsstämman väljs en valberedning bestående av 3-7 personer, varav en utses till sammankallande. Därutöver kan 1-3 suppleanter väljas. Vid valet skall en god geografisk spridning eftersträvas.
 4. Verksamhetsår
  Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.
 5. Förbundsstämma
  Ordinarie förbundsstämma hålles under perioden 1 mars – 30 april. Kallelse ska utgå minst 4 veckor i förväg till samtliga medlemmar. Följande ärenden skall föredras:

  • val av ordförande för mötet
  • val av sekreterare för mötet
  • val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
  • fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
  • fastställande av röstlängd (medlemsantal)
  • föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, samt balans- och resultaträkning
  • revisorernas berättelse
  • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna verksamhetsåret
  • fastställande av balansräkning
  • fastställande av årsavgift
  • fastställande av arvoden
  • val av ordförande
  • val av styrelseledamöter och suppleanter
  • val av revisorer och suppleant
  • val av valberedning och suppleanter
  • behandling av inkomna motioner
  • ärenden som styrelsen framskjutit till årsmötet
  • övriga ärenden
 6. Extra stämma
  • Extra stämma kan hållas om omständigheterna så kräver. Giltiga skäl kan vara ärenden som styrelsen bedömer att stämma måste besluta om, men som är så brådskande att de inte kan vänta till ordinarie förbundsstämma. I sådana fall beslutar styrelsen om extra stämma skall hållas.
  • Vid extra stämma får inte beslut fattas i frågor som inte angivits i kallelse.
  • Extra stämma kan också hållas om fråga om misstroende har väckts. I detta fall krävs att minst 10 % av medlemmarna stödjer frågan om misstroende. Även styrelsen kan kalla till extra stämma med anledning av misstroendefråga.
 7. Stadgeändring
  För ändring av dessa stadgar erfordras att beslut därom fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie förbundsstämma. Det senare mötet får hållas tidigast en månad efter det första.
 8. Upplösande av föreningen
  • För upplösande av föreningen gäller samma regler som för stadgeändring (§17)
  • Östersund 6 november 2000