Skip to content

Motioner

 

Motioner lämnas in till styrelsen i god tid innan årsmötet som skall hållas senast i mars månad. För att motionen skall hinna behandlas av styrelsen och presenteras tillsammans med kallelsen och övriga handlingar, vilket skall ske senast 30 dagar före årsmötet är det viktigt att motionen kommer styrelsen tillhanda före årsskiftet.

Hur man skriver en motion till Sveriges Småsågares Riksförbund (SSRF)

Att skriva en motion är en möjlighet att påverka något inom SSRF som organisation. Stort som smått. En motion till SSRF kan i stort sett handla om vad som helst bara den har direkt eller indirekt anknytning till SSRF eller dess verksamhet.
Alla medlemmar eller den lokala föreningsstyrelsen kan skriva motioner till SSRFs årsmöte. Motioner ska vara förbundet tillhanda senast vid den tidpunkt som fastställs av förbundsstyrelsen, se information om datum på https://smasagarna.se/. Därefter behandlar förbundsstyrelsen motionens förslag och ger sitt yttrande (bifall, avslag eller besvarad) till motionen.
Inför årsmötet skall alla årsmötesdeltagare ges möjlighet att läsa motionen samt styrelsens förslag till årsmötet om hur motionen skall behandlas. På årsmötet är det de medverkande som genom omröstning avgör om motionen skall bifallas eller om den skall avslås. Bifalles motionen är det förbundsstyrelsens skyldighet att tillse att motionens förslag blir åtgärdade.


Så skriver du en motion
Att skriva en motion är inte så formellt och svårt som det kan verka. Det finns dock vissa givna normer för att man lättare skall kunna ta ställning till dess innehåll.
• Börja med en tydlig rubrik som säger vad motionen handlar om.

• Inled gärna motionen med att beskriva varför du vill förändra eller påverka en viss fråga. Det kan tex vara relevant bakgrundsfakta eller exempel ur det verkliga livet. Ju tydligare du redogör för frågan desto lättare är det för dem som senare läser motionen och ska besluta om bifall eller avslag. Tänk på att skriva kortfattat. Använd enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.

• Skriv sedan en kort sammanfattning om vad du föreslår att SSRF skall göra åt problemet.

• Bäst är om man allra sist sammanfattar sina förslag i en eller flera ”att-satser”. Det gör det lättare att ta ställning för eller emot motionen för de som senare skall besluta på årsmötet. Att-satserna skriver man med texten: ”Jag föreslår årsmötet att….”

• Underteckna motionen med ditt namn och/eller din föreningsstyrelse. Glöm inte adress, e-post och telefonnummer ifall förbundsstyrelsen skulle vilja ha kontakt med dig för att reda upp eventuella oklarheter.

Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ha behandlat.


Exempel 1
Motion till SSRF årsmöte gällande utbildningssatsning av …… .
Med anledning av att utbildningar av ……….. saknas / finns på annat håll och ………. .
Jag menar att SSRF är den enda instans där förutsättningar finns för att skapa opinionsbildning, information och utbildning inom den småskaliga träbranschen ………. .
Jag föreslår årsmötet
Att förbundsstyrelsen kartlägger skillnaderna i olika delar av landet och skapar underlag för hur verkligheten ser ut gällande ……………………
Att förbundsstyrelsen redovisar resultatet till berörda myndigheter och får i uppdrag att ansöka om medel hos myndigheterna för en utbildningssatsning om fler …………… i Sverige
Undertecknad
Petter Niklas Metekrok
Trätorp Tel. xxxxx. E-post xxxxxxxxxx

 

Exempel 2
Motion angående svårigheterna att …………………. .
Mot bakgrund av att ………………. har förändrats
Jag föreslår
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att kontakta …………….. centralt och föra dialog om på vilket sätt man kan underlätta för SSRF medlemmar att………………….. .
Undertecknad
Karl A-son
Svea distriktet av Småsågarna
Adresser och tel.nr.