Styrelsemöte 2019 05 10


Styrelsemöte 2019 05 10

     Sveriges Småsågares  Riksförbund

Styrelsemöte 2019 05 10 hos Fredrik Malmberg i Läppe.

Närvarande: Thomas Thörnqvist, Stig Andreasson, Fredrik Malmberg, Hans Adamsson,      Björn Gustafson och Bengt Larsson.

Via telefon deltog: Bengt Nilsson, Mikael Edström, Carita Hammarström samt Stefan Kruse.

§1. Mötets öppnande

Ordförande Thomas Thörnqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Björn Gustafson

§3. Val av justeringsperson

Till justeringspersoner valdes Fredrik Malmberg och Thomas Thörnqvist.

§4. Godkännande av dagordning

Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§5. Genomgång av förra mötet

Thomas Thörnqvist redogjorde för förra styrelsemötet (konstituerande mötet). Det beslutades att även Carita Hammarström skall vara firmatecknare.

§6. Ekonomisk redovisning

Carita Hammarström redogjorde för föreningens ekonomi. Hittills under året har 166 200:- inkommit i medlemsavgifter. Beräknat resultat ligger i dagsläget på 111 536,13 men då har bara kostnader för ett nummer av småsågaren kommit med. Budget visar på ett minusresultat om ca 40 000:-

§7. Rapportering från årsmötet

Thomas Thörnqvist berättade att det var ovanligt många deltagare på både årsmöte och tillhörande exkursioner, dessutom var det väldigt mycket positiva reaktioner från deltagarna.

§8. Tidningen småsågaren

Kicki Ahlstedt Karlsson var ej närvarande vid mötet och kunde därför inte redogöra för tidningens planering. Nästa nummer beräknas komma i månadsskiftet juni, juli.

§9. Mässor

”Småsågarna” kommer att finnas representerade vid EM i skog i Svenljunga 24 – 25 maj, samt vid SkogsElmia 5 – 7 juni.

Allan Eriksson och Bengt Larsson representerar föreningen vid Bondens dag i Backamo i september. Björn Gustafson och ev Lars Alexanderson kommer att finnas på plats vid teknikdagen i Rudskoga 28/7

”Småsågarna” kommer också att delta vid Byggnadsvårdskonventet i Mariestad 25 – 27 september.

§10. Arbetet med Småsågarnas organisationsform.

Thomas Thörnqvist arbetar vidare med vilken organisationsform föreningen ska ha. Det krävs att medlemmarna ska ha ekonomisk nytta av medlemskapet, för att småsågarna ska kunna bli en ekonomisk förening.

§11. Arbetet med en handelsplats på hemsidan.

Föreningens organisationsform styr hur en eventuell handelsplats kan och bör se ut, därför ligger arbetet med en handelsplats vilande tills vidare.

§12. Ny hemsida

Utseendet på en ny hemsida styrs också av föreningens organisationsform. Thomas Thörnqvist undersöker om nuvarande hemsida går att ”snygga till” för en låg kostnad, samt undersöker om det går att få ut information via småsågarnas facebooksida.

§13. Lägre elavgifter och elpriser.

Stig Andreasson redogjorde för en diskussion med en riksdagsman i frågan. Stig arbetar vidare i ämnet. Medlemmarna uppmanas att komma med råd och tips, vad gäller exempelvis mjukstart och effektivare motorer för att minska elkostnaden.

§14. Kepsfrågan.

Stig Andreasson arbetar vidare i ärendet. Det tilltänkta företaget verkar nedlagt.

§15. ”Sågmästarkursen”

Ove Nilsson, Gotland, har haft några kurser som han kallar ”Sågmästarkurs”. Det rör sig om en kurs som riktar sig till de som skaffat eller tagit över ett sågverk. Han efterlyser någon typ av dokumentation till kurserna, Thomas Thörnqvist försöker att färdigställa ett dokument till hösten.   Ove Nilsson önskar också att någon från ”Småsågarna” besöker Gotland vid en återträff för deltagarna för ”Sågmästarkursen”. Denna återträff är planerad till 29/8 2019.

§16. Regionala kontaktombud

Lars Alexandersson hade till årsmötet inlämnat en motion om inrättande av regionala kontaktombud. Styrelsen ska arbeta vidare med frågan. Mötet föreslog följande kontaktombud:

Sydöst – Evald Hammarström och Thomas Thörnqvist

Västsverige – Stig Andreasson

Skaraborg – Bengt Larsson

Värmland – Bengt Nilsson och Lars Alexandersson

Gotland – Ove Nilsson

Hälsingland – Mikael Edström (Fetvedens vänner)


Jämtland – Karin Johansson och Timo Andersson

§17. Utarbetande av arbetsinstruktioner för valberedningsarbetet

Allan Eriksson hade till årsmötet inlämnat en motion om utarbetande av arbetsinstruktioner för valberedningsarbetet i föreningen.

Styrelsen ger valberedningen (Lars Alexanderson, Rolf Georgsson och Otto Ringdahl) i uppdrag att utarbeta dessa instruktioner.    

§18. Övriga frågor.

Bengt Nilsson uppmärksammade övriga i styrelsen på att föreningen firar 25-årsjubileum kommande år. Därför föreslås årsmötet 2020 att förläggas till Värmland – detta eftersom arbetet med Sveriges Småsågares Riksförbund startade i just Värmland. Föreningen grundades dock i Skinnskatteberg.             Lars Alexanderson tillfrågas om han kan sköta planering för årsmöte och tillhörande exkursioner.

Thomas Thörnqvist uppmärksammade övriga styrelsemedlemmar på att stadgarna behöver en genomgång. Styrelsemedlemmarna uppmanas att läsa igenom stadgarna och komma med synpunkter.

§19. Nästa möte.

Nästa möte föreslogs till 2019 06 19 kl. 19.00

§20. Mötet avslutas.

Ordförande Thomas Thörnqvist tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare                                            Justeras                                             Ordförande

Björn Gustafson                                    Fredrik Malmberg                                 Thomas Thörnqvist