Styrelseprotokoll för 15 september 2020

Protokoll – v7

Styrelsemöte 2020 09 15 telefonmöte.

Närvarande: Thomas Thörnqvist, Stig Andreasson, Hans Adamsson, Björn Gustafson, Bengt Nilsson, Bengt Larsson, Evald Hammarström, Bo Lindén.

Adjungerad: Carita Hammarström, Kikki Ahlstedt-Karlsson (red), Lars Alexanderson (valber).

Frånvarande: Kennet Pettersson, Mikael Edström, Stefan Kruse, Fredrik Malmberg .

§1. Mötets öppnande

Ordförande Thomas Thörnqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Lars Alexanderson

§3. Val av justeringsperson

Till justeringspersoner valdes Björn Gustafson och Thomas Thörnqvist.

§4. Godkännande av dagordning

Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§5. Genomgång av förra mötet

Thomas Thörnqvist redogjorde för förra styrelsemötet och protokollet lades till handlingarna.

§6. Minisågarna

Lars A kontaktar Tobias Eklind för valberedning av TE som IT-ansvarig i vår styrelse.

§7. Ekonomisk redovisning och medlemsstatus.

Carita redogjorde för att 268 medlemmar har betalt in till o m 13 sept. Det är en ökning från 205st den 8 aug.

Medlemslistan har skickats till alla styrelsemedlemmar och Lars A.

Nytillkomna mailadresser är uppdaterade.

§8. Tidningen Småsågaren

Ett första tidningsmanus är på gång onsdag 16 september.

Kikki refererade översiktligt kommande tidningsinnehåll

Sista sidan blir uppgifter om årsstämman 6 nov kl 19.

Thomas rekommenderar en bok om gamla sågar som refereras i tidningen.

LA vill att alla kontaktombud kontrollerar sina adressfakta i tidningsmanuset, så att kontaktadresserna blir exakt rätta .

§9. Hemsidan

Björn G ansvarar tv för uppdatering av hemsidan.

LA. Komplettera uppgifter o fakta till Björn.

”Nyheter och evenemang” kan vara en gemensam rubrik.

BNilsson: Varför ta bort Hitta medlemmar.

TT Endast staten får hantera personuppgifter pga GDPR-lagen.

TT Vi ska använda medlemsnummer som login för medlemssidan.

BG Förslag: Varje medlem lägger upp en text, en kort presentation om sig själv och vad de gör.

TT alla som vill vara med får lägga in sin info, en möjlighet att marknadsföra sin verksamhet, och därmed medge att förbundet får lägga ut det på hemsidan.

BG Förslag 2: Lägga ut sitt företag på hemsidan som en annons för en peng t.ex. 500-1000 kr per år.

LA Inbjudan till jubileumsträffarna läggs in och uppdateras varje vecka fram till 6 nov.

Ytterligare träffar är hittills planerade i Järbo och Närke.

Kikki: Jubileums träffarna kan ge nya medlemmar.

BG Hör med Tobias Eklind om hans FB grupp kan få info om Småsågarna.

§10. Checklista för de Regionala kontaktombuden

Lars och Thomas har arbetat fram en checklista för de Regionala kontaktombuden.

Checklistan godkändes.

§11. Årsmöte 2020

TT. Årsmötet hålls digitalt på kvällen den 6 nov kl 19 per telefon enligt instruktion i kommande tidning.

LA kontaktar Tobias Eklind om han kan bli med i vår styrelse och styra it verksamheten. TE ersätter då Kennet P som avböjt fortsatt styrelseuppdrag.

§12. Byggnadsvårdsvirke

TT o Allan E har tagit fram ett förslag, Allan jobbar med kontaktpersoner. Hans A tycker det ser bra ut.

TT undersöker om Riksantikvarieämbetet kan stödja en tryckning.

Beslut: TT o Allan slutför framlagt förslag

§13. Naturbruksgymnasiet i Svenljunga.

TT ska prata med skolan om att hålla kurser

De som går utbildningen bör får tidningen under ett år

Stig A fått förfrågan om att hålla hyvelkurs mm.

SA Vi har haft kurser i Sjuhäradsföreningen.

§14. Övriga frågor

LA Inför 20-årsjubileet samordnar Lars historiska sammanfattningar från Stig, Evald, Bo, Timo Andersson, Bertil Haag, Bengt N och ev någon mer.

§15. Nästa möte.

Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen 20 okt 2020 klockan 20.00

§16. Mötet avslutas.

Ordförande Thomas Thörnqvist tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare Justeras Ordförande

Lars Alexanderson Björn Gustafson Thomas Thörnqvist