Styrelseprotokoll för 8 januari 2019

Närvarande: Stig, Björn, Mariana, Tomas, Hasse, Bo, Evald, Carita, Bengt L, Fredrik, Kenneth, Stefan

§61. Mötet öppnas av ordförande
Ordförande Stig Andreasson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§62. Val av sekreterare:
Mariana Andreasson valdes till sekreterare.
§63. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens
protokoll:
Björn Gustafson
§ 64. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkännes
§ 65. Genomgång av förra mötet.
Tomas T går i genom föregående möte.
§ 66. Ekonomisk redovisning från Evald och Carita
Evald o Carita redovisar ekonomin samt har gjort ett
förslag på 2019 se bilaga.
§ 67. Vakanta poster 2019: Ordförande och sekreterare
Mötet pratar runt de vakanta posterna.
§ 68. Tidningen: Kikki
Kikki är ej närvarande på telefonmötet.
Beslut: Mariana tar kontakt med Kikki om utseendet för styrelse i tidningen.
Ordförande tar upp om ett ev. samarbete ihop med
lövträdföreningen och Ekfrämjandet, detta kommer Thomas och Björn titta på.
§ 69. Hur gör vi med skanning av tidningen
Beslut: Mariana ska fråga Kikki om hon kan vara behjälplig med
inskanning av tidningarna.
§ 70. Hemsidan
Tomas T informerar om vad ”hemsiderådet” har kommit
fram till bla. att de ska försöka skanna in alla tidningar och hålla hemsidan uppdaterad lite mer.
§ 71. Årsmötet
Evald, Carita och Tomas har tagit fram ett förslag till årsmötet den 29-30 Mars, Tomas läser upp förslaget på upplägget för fredag och lördagen.
Beslut: Årsmöte29-30/3, Styrelsen beslutar att gå på de förslag som Evald, Carita och Tomas har framfört.
§ 72 . Mässor 2019: Elmia & Logosol
Logosol mässan: Fredrik M kommer ta fram mer information om Logosol mässan, han kommer med mer information till nästa möte.
Elmia: Tomas har ej fått tag på Erik H om att vi önskar
vara med i samma monter som honom på Elmia.
Hasse kommer ta kontakt med Byggnadsvårds
konventet i Mariestad om vi har möjligheten att vara
med där och vad kostnaden kommer bli.
§ 73. GDPR
Beslut: Fredrik tar fram en informations text om GDPR som vi kommer att ha med i tidningen och på hemsidan.
§74. Register över medlemmar respektive register över köp och försäljning
Beslut: Styrelsen beslutar att slår samman §74 och §75
§75. Framtida medlemsavgifter /serviceavgifter
Tomas har varit i kontakt med Skatteverket om medlemsavgifter /serviceavgifter.
Beslut: Tomas kommer göra en utredning om själva medlemsavgifter /serviceavgifter.
§ 76. Nästa möte
Telefonmöte Tis 19/2 kl 20,00
§ 77. Övriga frågor
Marknadsföring på 1tums klädselbrädor
Beslut: Ordförande skriver en artikel om detta.
§ 78. Mötet avslutas

  __________________________________
  Ort och Datum

  __________________________________
  Mötets sekreterare: Mariana Andreasson

_____________________ ______________________
Ort och Datum: Ort och Datum:

______________________ ______________________
Justerare: Stig Andreasson Justerare: Björn Gustafson

Kommentera

Årsstämmoprotokoll för 2018

http://smasagarna.se/ssrf-logga.gif

Föredragningslista

Vid Sveriges Småsågares Riksförbunds årsstämma 2018

 1. Stämman öppnas

Allan Eriksson hälsar alla välkomna samt lite information om Varnhem samt förklarar stämman öppnat.

 • Val av ordförande vid stämman

Förslag: Leif Walterum. Valdes gjorde Leif Walterum.

Leif pressenterar sig och vad han jobbar med.

 • Val av sekreterare vid stämman

Förslag: Mariana Andreasson  Valdes gjorde Mariana Andreasson

 • Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Förslag: Bo Linden och Bengt Larsson. Valdes Bo Linden och Bengt Larsson.

 • Godkännande av föredragningslistan

Frågan tas upp om antal styrelsemedlemmar.

Godkännes.

 • Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Småsågarnas riksförbunds tidning nr 1 2018.

Utkommen: 15 Januari 2018.

 • Fastställande av röstlängd

Tas upp om det kommer ett behov. En deltagarlista upprättades.

 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelsen läses upp av Allan Eriksson.

Verksamhetsberättelsen godkännes med mindre justering.

Verksamhetsberättelsen se bilaga.

 • Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse läses upp av Leif Walterum .

Balans och Resultats rapport uppläses av Evald Hammarström.

Balans och Resultats rapport: Se bilaga.

 1. Fråga om fastställande av balansräkning

Balans och Resultats rapport godkännes.

 1. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Godkännes.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret

Ansvarsfrihet till styrelsen godkännes.

 1. Fastställande av årsavgift för 2019

Förslag 600kr. Fastställt till 600kr.

 1. Fastställande av arvoden

Förslag: Ordförande 3000kr och Kassör 12000kr.

                Ordförande 6000kr och Kassör 15000kr Sekreteraren 3000kr

Fastställt: Ordförande 6000kr och Kassör 15000kr sekreteraren 3000kr

                Resor ersätts med 18,50kr/milen eller resekvitto.

 1. Val av förbundsordförande

Förslag: Stig Andreasson  Fastställt: Stig Andreasson

 1. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag: 8 ledamöter + ordförande.

Fastställt: 8 ledamöter + ordförande

Förslag:

Har 1år kvar, Mariana Andreasson, Bo Linden, Hans Adamsson

Fyllnadsval: Kenneth Pettersson

Nyval 2år: Thomas Törnqvist, Björn Gustavsson, Fredrik Malmberg,

Omval 2 år: Evald Hammarström.

Godkännes:

Har 1år kvar, Mariana Andreasson, Bo Linden, Hans Adamsson

Fyllnadsval: Kenneth Pettersson

Nyval 2år: Thomas Törnqvist, Björn Gustavsson, Fredrik Malmberg,

Omval 2 år: Evald Hammarström.

Suppleanter Förslag 1år:

 Bengt Larsson, Stefan Kruse

Godkännes:

1:a suppleant Bengt Larsson, 2:a suppleant  Stefan Kruse

 1. Val av revisorer och suppleanter

Förslag:

Rolf Lernskog och Stefan Persson

Suppleant

Anders Holmgren

Godkännes:

Rolf Lernskog och Stefan Persson

Suppleant

Anders Holmgren

 1. Val av valberedning och suppleanter

Förslag:

Ordinarie: Lars Alexanderson, Rolf Georgsson och Allan Eriksson

Ersättare: Peter Andersson

Godkännes:

Ordinarie: Lars Alexanderson,  Rolf Georgsson och Allan Eriksson

Ersättare: Peter Andersson

 1. Behandling av inkomna motioner

Finns inga motioner inkomna.

 • Ärenden som styrelsen framskjutit till årsstämman

Förslag:

Stadgeändring §20 Se bifogande fil.

Godkännande:

Stadgeändring §20 var enhälligt, skall fastställas vid nästa årsmöte.        Se bifogande fil.

 • Övriga ärenden som stämman beslutar att behandla

Inga ytterliga ärenden tas upp.

 • Stämman avslutas

Nya ordförande Stig Andreasson avtackar 2017 års ordförande Allan Eriksson samt avslutar mötet.

Datum och Ort

——————————-

Sekreterare                                                     Ordförande

——————————-                              ———————————–

Mariana Andreasson                                    Leif Walterum

Justerare                                                          Justerare

——————————                               ———————————–

Bo Linden                                                        Bengt Larsson

Kommentera

GDPR

Såhär hanterar Småsågarna sitt medlemsregister

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) och gäller även ideella föreningar som Sveriges Småsågares Riksförbund.

På webbsidan finns ett medlemsregister (under hitta medlemmar) som innehåller för- och efternamn, företag, adress, postadress och i vissa fall även telefonnummer, e-postadress och län/landskap. Registret ligger på hemsidan för att företag och privatpersoner skall kunna få kontakt med våra medlemmar då de vill köpa sågat virke eller andra träprodukter och då säljare av rundvirke vill komma i kontakt med oss.

Vi använder även registret när vi skickar ut tidningen Småsågaren.  I detta fall behöver vi endast namn eller företag samt bostadsadress.

Uppgifter om den som utträtt ur föreningen raderas senast efter 3 månader.

Om du samtycker till denna form av registrering behöver du inte göra något. Om du endast vill stå med ditt namn och adress i registret för tidningsutgivningen eller har några andra frågor är du välkommen att kontakta Thomas Thörnqvist: thomas@xylem.se eller på mobilen 070 – 508 38 39.

Kommentera