Arkiv Okategoriserade

Kallelse till ÅRSSTÄMMA 2019 med Sveriges Småsågares Riksförbund den 29 – 30 mars 2019 på Östanå nedlagda pappersbruk

Småsågarnas årsmöte 2019 går av stapeln i Göingebygden. Vi kommer att samlas för lunch på restaurang Borgen i Osby vid 12-tiden fredagen den 29 mars. Dit kan vi ta oss med tåg, bil eller buss. För den som vill flyga är det bra förbindelser mellan Arlanda och Ronneby alternativt Växjö och Kristianstad, där någon lokal förmåga kan möta upp för samåkning i bil till Osby. Vid 1300 avreser vi gemensamt till Lennart Bosrup, Bosarp i Glimåkra. Här kommer vi att få se hur Lennart sköter sin ekskog för att få fram högklassig ekstock som han sågar med en inhyrd mobil bandsåg. Att såga ek och torka plankorna utan att de spricker eller missfärgas är en konst för sig. Därför har Lennart utvecklat en tork för ändamålet. Torken är liten och därför lämplig för allehanda ändamål för småsågares virkestorkning. En del av de torkade ekplankorna gör Lennart golvträ av. Vi kommer att få se hur Lennart lagt in ekgolv med diabasinläggningar i sitt eget hem.

Som avslutning på dagen åker vi till Leif Juhlin i Snapparp, Glimåkra. Där skall vi se hur Leif byggt upp sin Laimet såg med smarta inmatnings- och utmatningsbord så att sågen lätt kan köras av en man. Leif har dessutom en historisk sågbänk i trä som drivs av en tändkulemotor, som vi möjligen kan få se i drift.

På fredagskvällen intar vi en middag på det nedlagda pappersbruket i Östanå. I denna pittoreska 1800-tals bruksmiljö kommer vi även att övernatta. Här finns 40 bäddar fördelat på såväl enkelrum som dubbelrum. I det fall rummen inte räcker till gäller först till kvarn. Övriga får övernatta i näraliggande samhällen, till exempel i Osby.

Efter att vi åtnjutit en stärkande frukost på lördagsmorgon beger vi oss till Sinclairsholms slott i närheten av Vinslöv. Friherre Johan Barnekow kommer att visa oss sin 2012 nyinstallerade bandsåg, en Zenz Z 140S. Denna såg används för att såga egendomens timmer som framförallt består av grov ekstock, men även andra ädla lövträdsstockar. En byggnad på gården har byggts om till konditioneringslager för att virket skall kunna torkas och lagras utan att det deformeras och missfärgas.

Förmiddagen avslutas med ett besök på Wanås slott konstutställning. Sedan många år har man låtit konstnärer utföra installationer i slottsparken. Där finns allt från färgglada pyramider i trä till stenhällar i betong och konstiga skogsrån.

Exkursionen avslutas med lunch på det nedlagda pappersbruket i Östanå där vi även håller årsmötet som sista punkt på tvådagarsövningen.

Kostnader inklusive moms för de olika aktiviteterna vi bjuder på:

Övernattning enkelrum med frukost 800 kr
Övernattning dubbelrum med frukost/per person620 kr
Middag 2-rätters    285 kr
Middag 3-rätters365 kr
Inträde konstrundan/per person   100 kr
Fika fredag eftermiddag 100 kr
Fika lördag förmiddag      100 kr

Var och en betalar själva till Östanå pappersbruk för övernattning och middag. Även fredagens lunch betalar deltagarna själva. Detta för att företagen skall kunna dra av momsen, eftersom föreningen Småsågarna inte är momsredovisningsskyldiga. Lördagens lunch, före årsmötet, bjuder föreningen på.

Anmäl ert deltagande senast den 10 mars till:

Mariana AndreassonEvald HammarströmThomas Thörnqvist
073-230 03 73070-669 17 85  070-508 38 39
070-639 02 13
mariana@telia.com   ekonomi@smasagarna.sethomas@xylem.se

Glöm inte att ange boendealternativ, om du vill ha 2 eller 3-rättersmiddag samt övriga aktiviteter och den förtäring du vill vara med på. Det är även viktigt att du anger eventuella matallergier och om du vill vara med på lördagens lunch. Vi vill dessutom veta om du kommer med flyg eller tåg för att vi skall kunna ordna samåkning åt dig.

Kommentera

Styrelseprotokoll för 8 januari 2019

Närvarande: Stig, Björn, Mariana, Tomas, Hasse, Bo, Evald, Carita, Bengt L, Fredrik, Kenneth, Stefan

§61. Mötet öppnas av ordförande
Ordförande Stig Andreasson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§62. Val av sekreterare:
Mariana Andreasson valdes till sekreterare.
§63. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens
protokoll:
Björn Gustafson
§ 64. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkännes
§ 65. Genomgång av förra mötet.
Tomas T går i genom föregående möte.
§ 66. Ekonomisk redovisning från Evald och Carita
Evald o Carita redovisar ekonomin samt har gjort ett
förslag på 2019 se bilaga.
§ 67. Vakanta poster 2019: Ordförande och sekreterare
Mötet pratar runt de vakanta posterna.
§ 68. Tidningen: Kikki
Kikki är ej närvarande på telefonmötet.
Beslut: Mariana tar kontakt med Kikki om utseendet för styrelse i tidningen.
Ordförande tar upp om ett ev. samarbete ihop med
lövträdföreningen och Ekfrämjandet, detta kommer Thomas och Björn titta på.
§ 69. Hur gör vi med skanning av tidningen
Beslut: Mariana ska fråga Kikki om hon kan vara behjälplig med
inskanning av tidningarna.
§ 70. Hemsidan
Tomas T informerar om vad ”hemsiderådet” har kommit
fram till bla. att de ska försöka skanna in alla tidningar och hålla hemsidan uppdaterad lite mer.
§ 71. Årsmötet
Evald, Carita och Tomas har tagit fram ett förslag till årsmötet den 29-30 Mars, Tomas läser upp förslaget på upplägget för fredag och lördagen.
Beslut: Årsmöte29-30/3, Styrelsen beslutar att gå på de förslag som Evald, Carita och Tomas har framfört.
§ 72 . Mässor 2019: Elmia & Logosol
Logosol mässan: Fredrik M kommer ta fram mer information om Logosol mässan, han kommer med mer information till nästa möte.
Elmia: Tomas har ej fått tag på Erik H om att vi önskar
vara med i samma monter som honom på Elmia.
Hasse kommer ta kontakt med Byggnadsvårds
konventet i Mariestad om vi har möjligheten att vara
med där och vad kostnaden kommer bli.
§ 73. GDPR
Beslut: Fredrik tar fram en informations text om GDPR som vi kommer att ha med i tidningen och på hemsidan.
§74. Register över medlemmar respektive register över köp och försäljning
Beslut: Styrelsen beslutar att slår samman §74 och §75
§75. Framtida medlemsavgifter /serviceavgifter
Tomas har varit i kontakt med Skatteverket om medlemsavgifter /serviceavgifter.
Beslut: Tomas kommer göra en utredning om själva medlemsavgifter /serviceavgifter.
§ 76. Nästa möte
Telefonmöte Tis 19/2 kl 20,00
§ 77. Övriga frågor
Marknadsföring på 1tums klädselbrädor
Beslut: Ordförande skriver en artikel om detta.
§ 78. Mötet avslutas

  __________________________________
  Ort och Datum

  __________________________________
  Mötets sekreterare: Mariana Andreasson

_____________________ ______________________
Ort och Datum: Ort och Datum:

______________________ ______________________
Justerare: Stig Andreasson Justerare: Björn Gustafson

Kommentera

Årsstämmoprotokoll för 2018

http://smasagarna.se/ssrf-logga.gif

Föredragningslista

Vid Sveriges Småsågares Riksförbunds årsstämma 2018

 1. Stämman öppnas

Allan Eriksson hälsar alla välkomna samt lite information om Varnhem samt förklarar stämman öppnat.

 • Val av ordförande vid stämman

Förslag: Leif Walterum. Valdes gjorde Leif Walterum.

Leif pressenterar sig och vad han jobbar med.

 • Val av sekreterare vid stämman

Förslag: Mariana Andreasson  Valdes gjorde Mariana Andreasson

 • Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Förslag: Bo Linden och Bengt Larsson. Valdes Bo Linden och Bengt Larsson.

 • Godkännande av föredragningslistan

Frågan tas upp om antal styrelsemedlemmar.

Godkännes.

 • Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Småsågarnas riksförbunds tidning nr 1 2018.

Utkommen: 15 Januari 2018.

 • Fastställande av röstlängd

Tas upp om det kommer ett behov. En deltagarlista upprättades.

 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelsen läses upp av Allan Eriksson.

Verksamhetsberättelsen godkännes med mindre justering.

Verksamhetsberättelsen se bilaga.

 • Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse läses upp av Leif Walterum .

Balans och Resultats rapport uppläses av Evald Hammarström.

Balans och Resultats rapport: Se bilaga.

 1. Fråga om fastställande av balansräkning

Balans och Resultats rapport godkännes.

 1. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Godkännes.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret

Ansvarsfrihet till styrelsen godkännes.

 1. Fastställande av årsavgift för 2019

Förslag 600kr. Fastställt till 600kr.

 1. Fastställande av arvoden

Förslag: Ordförande 3000kr och Kassör 12000kr.

                Ordförande 6000kr och Kassör 15000kr Sekreteraren 3000kr

Fastställt: Ordförande 6000kr och Kassör 15000kr sekreteraren 3000kr

                Resor ersätts med 18,50kr/milen eller resekvitto.

 1. Val av förbundsordförande

Förslag: Stig Andreasson  Fastställt: Stig Andreasson

 1. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag: 8 ledamöter + ordförande.

Fastställt: 8 ledamöter + ordförande

Förslag:

Har 1år kvar, Mariana Andreasson, Bo Linden, Hans Adamsson

Fyllnadsval: Kenneth Pettersson

Nyval 2år: Thomas Törnqvist, Björn Gustavsson, Fredrik Malmberg,

Omval 2 år: Evald Hammarström.

Godkännes:

Har 1år kvar, Mariana Andreasson, Bo Linden, Hans Adamsson

Fyllnadsval: Kenneth Pettersson

Nyval 2år: Thomas Törnqvist, Björn Gustavsson, Fredrik Malmberg,

Omval 2 år: Evald Hammarström.

Suppleanter Förslag 1år:

 Bengt Larsson, Stefan Kruse

Godkännes:

1:a suppleant Bengt Larsson, 2:a suppleant  Stefan Kruse

 1. Val av revisorer och suppleanter

Förslag:

Rolf Lernskog och Stefan Persson

Suppleant

Anders Holmgren

Godkännes:

Rolf Lernskog och Stefan Persson

Suppleant

Anders Holmgren

 1. Val av valberedning och suppleanter

Förslag:

Ordinarie: Lars Alexanderson, Rolf Georgsson och Allan Eriksson

Ersättare: Peter Andersson

Godkännes:

Ordinarie: Lars Alexanderson,  Rolf Georgsson och Allan Eriksson

Ersättare: Peter Andersson

 1. Behandling av inkomna motioner

Finns inga motioner inkomna.

 • Ärenden som styrelsen framskjutit till årsstämman

Förslag:

Stadgeändring §20 Se bifogande fil.

Godkännande:

Stadgeändring §20 var enhälligt, skall fastställas vid nästa årsmöte.        Se bifogande fil.

 • Övriga ärenden som stämman beslutar att behandla

Inga ytterliga ärenden tas upp.

 • Stämman avslutas

Nya ordförande Stig Andreasson avtackar 2017 års ordförande Allan Eriksson samt avslutar mötet.

Datum och Ort

——————————-

Sekreterare                                                     Ordförande

——————————-                              ———————————–

Mariana Andreasson                                    Leif Walterum

Justerare                                                          Justerare

——————————                               ———————————–

Bo Linden                                                        Bengt Larsson

Kommentera